مشارکت

اینک که زمستان پیش روست ، بهار را نوید دهید،مزدوجین جوانی که برای ساختن آشیانه خود در انتظار همراهی شما عزیزان می باشند با تأمین ساده ترین لوازم زندگی، گرما بخش کانون آنان باشیم. آیا حاضریید چراغ یک خانه ای را روشن کنید تا روشنائی آن باعث نورانیت دلهایمان و شادی بخش زندگیشان قرار گیرد. ازدواج آسان با سبک زندگی ساده با الگوگیری از سیره نبوی نیازمند به حمایت شما عزیزان است تا بتواند چتر گسترده خود را در عزیمت جوانان به خانه بخت پهن کند و دستگیری حضرتعالی سایه ای بر سر فرزندان سرزمینمان خواهد بود که آینده سازان این جامعه هستند که خود آموخته این احسان بزرگ خواهند شد و در آینده آنان دست دیگران را خواهند گرفت. این سازمان در راستای سنت حسنه ازدواج و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری با عنایت امام هشتم بنا دارد مرحله سوم از اهداء ۸۸۸۸ زوج جوان مستعد مالی را برگزار نماید و نیازمند حمایت و مشارکت یکایک بهترین بندگان نیکوکار است که این محفل معنوی را برپا نماییم
مشارکت در طرح