تاریخچه

نمایندگی 2 گلستان(گرگان)

تاریخ تاسیس: 1389

مسئول نمایندگی گرگان: آسیه حسینی

تعداد نمایندگی در استان گلستان: 2 نمایندگی در گرگان

نمایندگی یک: عام

نمایندگی دو: ایتام و سادات، کردکوی و کلاله، علی آباد و آزادشهر،گنبد کاووس

سطح فعالیت: ملی در سراسر کشور

تعداد نمایندگی: 200 نمایندگی و 280 هزار جمعیت حمایتی در سراسر کشور، بزرگترین خیریه غیردولتی